Ефикасно коришћење енергије је НАЈБОЉИ НАЧИН ЧУВАЊА ПЛАНЕТЕ. У првој фази треба да буде едукативан и занимљив за младе људе, које треба придобити за чуваре планете. У другој фази, БУКВАР треба да буде основа за покретање СТАРТ АП тимова, европских пројеката и нових радних места у области енергетске ефикасности. То значи да би електрични трактор за органску производњу, или комбинована централа СТОКУЋА, или занимљива ЕЛЕКТРИЧНА ПИЉАРНИЦА за пешачке зоне, постали предмет окупљања, стручњака, амбициозних младих људи, незапослених кандидата. Концепт БУКВАРА енергетске ефикасности тако је и постављен да истовремено афирмише друштвену одговорност за чување планете и сугерише решења, да је енергетска ефикасност кључна стратегија за смањење ефекта стаклене баште и тиме допринос очувању ЗЕЛЕНЕ ПЛАНЕТЕ. Покрајински секретаријат за енергетику грађевинарство и саобраћај на овај начин у духу Фанки бизниса прави искорак од традиционалног приступа решавању проблема, ка једном савременом деловању. Акција почиње од једне широке платформе фестивала породице па кроз едукацију младих стиже до инкубаторског модела запошљавања и светски признатог привредног предузетништва, идеје и старт ап бизниса. БУКВАР Енергетске ефикасности ( 2. фаза) Обзиром да су ове иновативне идеје пре свега засноване на енергетској ефикасности и обновљивим изворима енергије, оне имају потенцијал да буде предмет шире друштвене подршке, европских фондова, иновативног фонда за иновације Србије, пословних партнера или бизнис анђела. Први корак у овој другој фази је СУПЕР МРЕЖА СЕЛА,  по принципу четврте технолошке револуције која настоји умрежити села и произвођачи хране. Тада ће електрична пиљарница бити заштитни знак извоза хране, а Стокућа потражити партнере, финансијере и прво село за своје остварење. И као закључак, Буквар енергетске ефикасности је важна мисија  да се оствари широка хоризонтална „енергетска писменост од малих ногу“ до фокусираних потеза који охрабрују идеје да у духу зеленог бизниса буду златно семе привредног развоја. Нека нам је свима, инспирација моћ идеја којима је Никола Тесла обогатио планету и људски род. Закорачили смо храбро, пред нама је много младих главица које носе можда ген великог научника, или таленат. Ми треба да их пробудимо, и створимо старт ап амбијент где се оне испитују и мере у својој тржишној вредности. Аутор Буквара и председник удружења ИНТ

Efficient use of energy is the BEST WAY TO SAVE THE PLANET. In the first phase, it should be educational and interesting for young people, who should be won over to the guardians of the planet. In the second phase, BUKVAR should be the basis for launching START AP teams, European projects and new jobs in the field of energy efficiency. This means that an electric tractor for organic production, or a combined power plant STOKUĆA, or an interesting ELECTRIC PLANT for pedestrian zones, would become a subject of gathering, experts, ambitious young people, unemployed candidates. The concept of the BOOK OF ENERGY EFFICIENCY is set to simultaneously affirm social responsibility for the preservation of the planet and suggest solutions, that energy efficiency is a key strategy for reducing the greenhouse effect and thus contribute to the preservation of the GREEN PLANET. In this way, the Provincial Secretariat for Energy, Construction and Transport, in the spirit of Funky Business, is making a step forward from the traditional approach to solving problems, towards a modern action. The action starts from a wide platform of the family festival, and through the education of young people, it reaches the incubator model of employment and world-renowned economic entrepreneurship, ideas and start-up business. BOOK OF ENERGY EFFICIENCY (Phase 2) Since these innovative ideas are primarily based on energy efficiency and renewable energy sources, they have the potential to be the subject of wider social support, European funds, the Innovation Innovation Fund of Serbia, business partners or business angels. The first step in this second phase is the SUPER VILLAGE NETWORK, based on the principle of the fourth technological revolution that seeks to network villages and food producers. Then, the electric grocery store will be a trademark of food exports, and Stokuća will look for partners, financiers and the first village for its realization. And in conclusion, the Energy Efficiency Primer is an important mission to achieve broad horizontal "energy literacy from a young age" to focused moves that encourage the idea of ​​being the golden seed of economic development in the spirit of green business. May we all be inspired by the power of ideas with which Nikola Tesla enriched the planet and the human race. We stepped bravely, in front of us are many young heads who carry perhaps the gene of a great scientist, or talent. We need to wake them up, and create a start-up environment where they are tested and measured in their market value. Author of the Primer and President of the INT Association


Podelite objavu